Граматика української мови. В таблицях і схемах ЗНО 2016

Скачати файл Скачати файл (джерело №2)

У довіднику подамо переважно у вигляді таблиць та схем стислі відомості з української мови – її звукового та лексичного складу, словотвору й граматики (морфології та синтаксису). Подаються також схеми різних видів мовного розбору. У вступній частині стисло висвітлюються особливості історичної долі української мови та її місце серед інших мов світу.

Автор: В.Ф. Чукіна
Видавництво: Логос
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 140
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 10.2 mb
Мова: українська

Ця книга стане в пригоді учням-старшокласникам, а також усім тим. хто цікавиться українською мовою.


ЗМІСТ

Передмова З

Наша мова серед мов світу 4

Функції мови 5

Найголовніші особливості української мови 6

Індоєвропейська родина мов 7

ІНШИХ слов’янських мов 8

З історії мовн. Через роки заборон і утисків 9

Виникнення і розвиток української літературної мови 10

Мовні питання в школах України 12

Мова і мовлення 13

Мовленнєва ситуація 14

Типи мовлення 15

Розділи науки про мову 16

Літературна мова і її норми 17

Вимоги до мовлення 18

Види помилок в усному і писемному мовленні 19

Фонетика. Фонетичні одиниці 20

Фонетичний запис (транскрипція) 22

Мовний апарат 23

Голосні і приголосні звуки. Класифікація голосних 23

Класифікація приголосних звуків 24

Чергування голосних 26

і приголосних 27

Зміни звуків у потоці мовлення 28

Склад. Поділ слів на склади 29

Наголос 31

Графіка. Алфавіт. Слова з літерою Ґ. Графічні знаки 33

Орфографія і орфоепія 36

Основні правила української орфоепії 37

Слово як об’єкт вивчення. Ознаки слова 39

Лексичне і граматичне значення слова 40

Лексикологія. Розділи лексикології. Фразеологія 42

Групи слів у лексиці 43

Лексикографія. Основні типи словників 45

Будова слова (морфеміка). Морфеми 47

Словотвір. Способи словотворення 48

Словотвірне гніздо. Твірна основа і словотворчі засоби 49

Морфологія. Частини мови. Принципи поділу слів

за частинами мови. Граматичні категорії і значення 50

Самостійні частини мови. Іменник 53

Число іменників 56

Рід іменників і поділ їх на відміни.

Рід невідмінюваних іменників 57

Відмінки іменників 59

Поділ іменників 1 та 2 відміни на групи 60

Відмінювання та особливості правопису

відмінкових закінчень іменників 61

Прикметник 66

Лексико-граматичні розряди прикметників 67

Перехід прикметників із розряду в розряд 68

Якісні прикметники. Творення ступенів порівняння 69-71

Присвійні прикметники 72

Прикметники твердої і м’якої групи 72

Відмінювання прикметників 73

Перехід прикметників в іменники 74

Числівник. Розряди за значенням і грамат. ознаками 75

за будовою 76

Відмінювання числівників 77

Займенник 79

Розряди займенників за значенням 80

Відмінювання займенників 81

Перехідні явища. Правопис займенників 83

Дієслово 84

Система дієслівних форм 85

Інфінітив 86

Дві основи дієслова. Творення дієслівних форм 86

Морфологічні ознаки дієслова

(перехідність/неперехідність, вид, час, спосіб) 87-90

Дієвідміни 90

Дієвідмінювання дієслів дійсного способу 91

Чергування приголосних при дієвідмінюванні 92

Дієприкметник 93

Безособові форми на -но, -то 95

Дієприслівник 96

Прислівник. Способи творення прислівників 97

Розряди прислівників за значенням 98

Синтаксична роль 99

Ступені порівняння 99

Службові частини мови. Прийменник 100

Вживання прийменників з формами відмінків 101

Сполучник. Сурядні і підрядні сполучники ….102

Сполучники і сполучні слова 103

Частка. Частки за значенням і вживанням у реченні 104

Вигук. Групи вигуків за значенням 105

Синтаксис. Словосполучення. їх класифікація 106

Зв’язок слів у словосполученні 107

Словосполучення і речення 108

Граматичне значення речення і словосполучення 109

Речення. Основні ознаки речення 109

Просте речення. Класифікація речень

за різними ознаками 110

Порядок слів у реченні 111

Види речень за метою висловлювання,

за емоційним забарвленням 112

Неповні речення 112

Члени речення 113

Типи присудків 114

Односкладні речення 116

Нечленовані речення 117

Другорядні члени речення 117

Ускладнені речення 119

•Вставні і вставлені конструкції 120

Групи вставних слів за значенням 121

Складне речення 122

Класифікація складних речень 123

Складнопідрядні речення 124

Багатокомпонентні складні речення 125

Складнопідрядні речення з кількома підрядними 126

Способи передачі чужого мовлення 128

Пряма мова 129

Послідовність різних видів мовного розбору 131

Розмір 15*23 см.

You May Also Like

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.